Debreceni Javítóintézet

A „Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló workshop” a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek számára került megszervezésre. Tervezett témakörök: Prevenciós, egészségmegőrző, egészségfejlesztő tevékenységek folytatásának elméleti megalapozása A tématerülethez kapcsolódó programok szervezésnek elméleti alapjai Technikák elsajátítása annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészsége megőrzésre kerüljön A lelki-önvédelmi technikák megerősítésének elsajátítása A workshop célja, hogy az intézményben dolgozó szakemberek el tudják látni az általános (universal) prevenciós és a célzott prevenciós (selective) feladatokat. A workshop célja a projektben, hogy nem csak a projekt időtartama alatt, hanem hosszútávon javuljon az intézmény prevenciós tevékenységének eredménye.

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló workshop

A tevékenység megnevezése

Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló workshop

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet, EMMI Debreceni Javítóintézet, Nagykanizsai telephely

A megvalósító szervezet neve

Omega Tanoda Kft.

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó 

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

2×25 fő

A tevékenység ütemezése

2019.02.01. – 2019.06.05.

A tevékenység célja:

A workshop célja, hogy az intézményben dolgozó szakemberek el tudják látni az általános (universal) prevenciós és a célzott prevenciós (selective) feladatokat. A workshop célja a projektben, hogy nem csak a projekt időtartama alatt, hanem hosszútávon javuljon az intézmény prevenciós tevékenységének eredménye.

A tevékenység lebonyolítójának bemutatatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret):

Keczán János, tréner, coach, pedagógus. Közel 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik work-shop-ok, tréningek, egyéb csoportos foglalkozások tartásában. Több évet dolgozott börtönprogramokban, így ismeri a zárt intézetek sajátosságait, a Debreceni Javítóintézettel több éves szakmai kapcsolatban áll.

Törő Tibor, szociálpolitikus, élménypedagógiai tréner. 10 éves tapasztalattal rendelkezik tréningek, csoportos foglalkozások megtartásában. Dolgozott fogvatartottakkal, pártfogoltakkal az Igazságügyi Hivatal munkatársaival, így van rálátása a rendszerre, az abban dolgozók munkájára. A debreceni javítóintézettel több éves szakmai kapcsolatban áll.

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája:

A workshop tematikája jelentős részben gyakorlati feladatokból, majd azok közös feldolgozásából állt. Az alkalmak során kettős célt tartottunk szem előtt. Egyrészt, hogy a szakemberek megtanuljanak lelki önvédelmi technikákat, amelyeket munkájuk során alkalmazni tudnak a saját lelki-egészségük védelmében, másrészt, hogy az elsajátított módszereket be tudják építeni a mindennapi prevenciós, oktatási-nevelési tevékenységeikbe, így multiplikálva az eredményeket.

A workshopok tartalmi elemei (alkalmanként 3 nap, 8:00-13:00-ig):

 1. alkalom

Ismerkedés, csapatépítés, együttműködési és kommunikációs feladatok. A work-shop témájának felvezetése. 

 1. alkalom

Konfliktuskezelés, a konfliktus elméleti hátterének megismerése, saját konfliktusok, tapasztalatok összegyűjtése, konfliktuskezelési módszerek elsajátítása, win-win módszer. Prevenciós technikák megismerése.

 1. alkalom

Irányítás, vezetés. Vezető stílusok összehasonlítása, vezetési módszerek hatékonyságának vizsgálata. „Jó vezető” attitűd. Érdekérvényesítés, vita módszerek. Mentálhigiénés, prevenciós beszélgetési módszerek megismerése.

 1. alkalom

Érzékenyítés a célcsoport felé, igényeik feltérképezése, motivációjuk megértése.

 1. alkalom

Záró alkalom, külsős helyszín, visszajelzések, értékelések.

Alkalmazott módszerek:

Foglalkozásainkon nagy hangsúlyt fektetünk a tapasztalati tanulás, mint módszer alkalmazására, hiszen számos kutatás (Weiss, 1995) támasztja alá, hogy míg csak olvasással (10%), vagy csak hallás után (20%), vagy látás útján érzékelve (30%) egy adott tananyag töredéke rögzül a memóriában ahhoz képest, mint ha valamilyen élménnyel társítva, cselekvéshez kapcsolódva adjuk át az ismereteket. Nagyon fontos módszertani elem – az ismeretek későbbi alkalmazhatóságát tekintve – hogy a résztvevők a workshopokon a gyakorlatok után azonnali visszajelzést kapnak az elvégzett feladat kapcsán, a résztvevők is megfogalmazzák személyes tapasztalataikat, megosztják a csoport tagjaival, sőt személyes visszajelzést egymásnak (védett környezetben), a feldolgozás így közös élménnyé alakul, a visszajelzések hitelesek lesznek, mindez esélyt ad a megszokott bevált viselkedési módok, rögzült klisék változtatására.

A javítóintézetekben tartott workshopok időben igen hosszú, 15 napos folyamat keretében, változatos tématerületeket öleltek fel, mint pl. önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, problémamegoldás, motiváció, önérvényesítés, empátia, személyes erőforrások feltárása stb. Mindez nemcsak lehetőséget adott a változatos módszertan alkalmazására, de meg is követelte azt, hiszen a résztvevők figyelmét, aktivitását, lelkesedését a tanulás iránt csak így lehetett fenntartani. 

Az alkalmazott feladattípusok a teljesség igénye nélkül:

 • irányított beszélgetés, előadás és ehhez kapcsolódó vita
 • tesztek, kérdőívek alkalmazása
 • tapasztalatcsere, -megosztás
 • szerep és szituációs játékok, helyzetgyakorlatok
 • társasjáték-pedagógia alkalmazása
 • egyéni és kiscsoportos konzultáció
 • táblai gyűjtés
 • szövegelemzés, értékelés
 • szemléltetés audiovizuális eszközökkel
 • film-élmény feldolgozás, elemzés
 • képek alkalmazásával személyes élmények, emlékek, helyzetek előhívása
 • páros és kiscsoportos feladatmegoldás
 • stb.

Tárgyi feltételek, eszközigény:

A tárgyi feltételek tekintetében igen sokszínű volt a foglalkozás, ami az alkalmazott módszerek sokféleségének köszönhető. A teljesség igénye nélkül: projektor, laptop, flip-chart, papírírószerek, fénymásolatok, labdák (többféle), kötelek, colostokok, kreatív eszközök (babzsák, filctoll, színes ceruza, festékek, ollók, ragasztók) speciális élménypedagógiai eszközök.

Milyen tapasztalatai vannak a program/tevékenység megvalósításával kapcsolatban?

Keretek, helyszín:

A workshopok időkerete és rendszeressége lehetőséget biztosított arra, hogy egy-egy témában jobban elmerüljünk a csoport igényeihez igazodva. Az, hogy havi szinten tudtuk találkozni a csoporttal, lehetőséget biztosított arra, hogy a kitűzött fejlesztési folyamatot végig vigyük, kipróbáljunk többféle módszert, folyamatosan reagálva a résztvevőkre. 

A csoport:

A debreceni csoport tagjai különböző munkaterületekről érkeztek, és eltérő munkatapasztalattal rendelkeztek, ebből kifolyólag voltak, akik érdeklődőbbek voltak a téma iránt, és voltak ellenállóbb résztvevők. A visszajelzések, feldolgozások során sok munkát fordítottunk arra, hogy ezt az ellenállást csökkentsük, elsősorban a csoport aktívabb tagjait segítségül hívva. Az aktivitási szint a foglalkozások során eltérő volt, ezt próbáltuk figyelembe venni és úgy alakítani a tematikát, hogy az leginkább megfeleljen a résztvevők igényeinek.

A különböző munkaterületről érkező szakemberek sokféle véleményt és álláspontot tudtak behozni a foglalkozásokra, amely nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy a feladatok során hatékonyan tudjunk feldolgozni egy-egy témát. 

A visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy a tagok, azon túl, hogy megismerkedtek a különböző mentálhigiénés, prevenciós technikákkal, jelentős mértékben közelebb kerültek egymáshoz. A közös munka során megismerték egymást egy másik oldalról, amire a hétköznapi munka során nincs lehetőség, a meglévő kapcsolatok erősödtek. Talán ez az egyik legfontosabb olyan tényező, amely segíthet a szakembereknek a munkájuk során, hogy tudják, hogy vannak mások is, akik hasonló nehézségekkel küzdenek nap mint nap. Ez segít szem előtt tartani a közös célt, amely mind a saját lelki egészségük, mind pedig a neveltekkel végzett munka során kiemelkedően fontos.

A nagykanizsai résztvevők változó végzettséggel, különböző munkaterületekről, eltérő tapasztalatokkal érkeztek, ami közös bennük, hogy legtöbbjüknek (egy főt leszámítva) öt évnél kevesebb munkatapasztalata van a javítóintézeti munkában. Ennek is köszönhető talán, hogy az elejétől szinte kivétel nélkül aktívak voltak, ellenálló csoporttag nem volt, az aktivitási szintben azonban mutatkoztak eltérések. Az első alkalom után a csoport teljesen együttműködő volt, érdeklődtek a téma iránt, megadták a tiszteletet mind nekünk, mind pedig a csoporttársaiknak. A prevenciós, mentálhigiénés technikák elsajátításan túl, nagy hangsúlyt kapott a saját lelki egészség megőrzése, a kiégés megelőzése, a kollegialitás erősítése, egymás, munkában való támogatása. Összeségében elmondható, hogy a csoport együttműködő, aktív, érdeklődő volt, jól dolgoztak együtt, a visszajelzéseik alapján sok gyakorlatban hasznosítható dolgot tanultak.

Mit sikerült megvalósítani a kitűzött célok közül?

Az intézményben dolgozó szakemberek el tudják látni az általános (universal) prevenciós és a célzott prevenciós (selective) feladatokat. 

A fejlesztett terület eredményei, hatása:

A célokat értékelésünk és a résztvevők visszajelzései alapján összességében sikerült elérni, természetesen a különböző résztvevők, egy-egy témát, más-más mértékben sajátítottak el. A szóbeli visszajelzések alapján már a folyamat közben is voltak, akik a workshopon megismerteket a saját, intézeti neveltekkel folytatott munkájuk során is hasznosítani tudták. A foglalkozások a résztvevők számára nem csak gyakorlati tudást adott át a mentálhigiénés módszerekkel kapcsolatban, hanem saját lelki-egészségükre is jó hatással volt. Ez segíthet nekik, hogy időről-időre megújulva végezzék nevelési tevékenységeiket, ami az intézeti neveltekre is jó hatással van. Az új módszereket, feladatokat felvették az eszköztárukba, amelyeket bármikor elő vehetnek. Erősödött a csapatszellem, az együvé tartozás érzése, amely segíti a kollégákat, a hétköznapi munkavégzésük során felmerült nehézségek leküzdésében.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.