Debreceni Javítóintézet

Az „Életvezetési ismeretek elsajátítása” mentorok felkészítése program a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek számára szervezett workshop. Célja a közös gondolkodás a prevencióról, különös tekintettel az elsődleges megelőzés gyakorlatáról, továbbá prevenciós tevékenységek megtervezése. A drogprevenciós program személyiségfejlesztő jellegű tevékenység, aminek lényege, hogy nem ismeretátadáson, hanem készségfejlesztésen alapul. A szakemberek konkrét segítséget kapnak személyiségfejlesztő, drogprevenciós foglalkozások vezetéséhez, illetve összeállításához. A felkészítő foglalkozásokon jártasságot szerezhetnek a tapasztalatokra alapozott interaktív tanítási-tanulási formában. A tevékenység főbb célkitűzései: a célcsoport drogprevenciós ismeretinek bővítése, problémaérzékenységének növelése, drogfogyasztással kapcsolatos nézeteinek kiszélesítése. A résztvevők módszertani felkészültségének gazdagítása: jártasságszerzés a tapasztalatokra alapozott, interaktív tanítási-tanulási módszerben.

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

„Életvezetési ismeretek elsajátítása” mentorok felkészítése

A tevékenység megnevezése

„Életvezetési ismeretek elsajátítása” mentorok felkészítése

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet 

EMMI Debreceni Javítóintézet, Nagykanizsai Telephelye

A megvalósító szervezet neve

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

Debrecen: 15 fő, Nagykanizsa: 15 fő

A tevékenység ütemezése

3×6 óra, 3 egymást követő napon keresztül

A tevékenység célja

A tevékenység főbb célkitűzései a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek drogprevenciós ismereteinek bővítése, problémaérzékenységének növelése, drogfogyasztással kapcsolatos nézeteinek kiszélesítése. A résztvevők módszertani felkészültségének gazdagítása: jártasságszerzés a tapasztalatokra alapozott, interaktív tanítási-tanulási módszerben.

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret)

A tevékenységet két szakember bonyolította le mindkét helyszínen, 15-15 fős csoportokban. Mind a két felsőfokú végzettségű szakember rendelkezik szakmai tapasztalattal hátrányos helyzetű fiatalok, javítóintézeti neveltek tanításában és gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek fejlesztésében. Egy fő tanári és tréneri végzettséggel rendelkezik.

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

1.nap

 • Bemutatkozás, keretek tisztázása.
 • A prevenció definíciójának meghatározása. Csoportos feladat. Közös gondolkodás, majd a hivatalos definíció megbeszélése és a csoportok által írt meghatározások kiegészítése.
 • A prevenció csoportosítása. Elmélet. Caplan, (1963), WHO.
 • Vágyaink elérésének eszközei. Gyakorlati feladat párokban. Cél: annak a megtapasztalása, hogy az erőszak ellenállásra, a szelídség együttműködésre késztet.
 • A szokás hatalmának megtapasztalása. Egyéni feladat. Cél: felismerni, hogy a gyakran ismételt szokásoktól, beidegződésektől való eltérés mennyire nehéz.
 • Milyen prevenciós programokat ismerünk? Csoportos feladat. Közös gondolkodás a prevenciós programokról, azok hatékonyságáról. Mitől hatékony egy prevenciós program?
 • A hatékony drogprevenciós programok jellemzői a kutatások alapján. Elmélet.
 • A kísértésekre adható elutasítás alternatívái. Egyéni feladat. A résztvevők egy szituációt képzelnek maguk elé, majd több lehetséges reakcióból választják ki a sajátjukat. Mi motiválta a döntésüket?
 1. nap
 • Energetizáló feladat.
 • Ajánlott kérdések magunk felé. Egyéni feladat. Feladatlap kitöltése. Cél: olyan kérdések átgondolása, amelyek alapján tisztázhatják a függőség témaköréhez kapcsolódó érzéseiket, hozzáállásukat. Egy-egy válasz megosztása a többiekkel.
 • Fogalmak és definíciók párosítása. Csoportos feladat. Cél: a függőség témaköréhez kapcsolódó fogalmak és definíciók megismerése, pontosítása, beazonosítása.
 • Filmnézés: „Nemadomfel: Bajzáth Sándor”. Közös gondolkodás. Cél: érzékenyítés, olyan emberek történetének a megismerése, akiket az élet egy ponton összetörhetett volna, de állhatatosak voltak, kitartottak és sikerült talpra állniuk. A film közös feldolgozása.
 • Fogalomtérkép. Csoportos feladat. Cél: közös gondolkodás a szerkipróbálás és a függőség témakörökben.
 • Filmnézés. Sipos Mihály és a „Szelídek Tanodája”. Közös gondolkodás. Cél: érzékenyítés, olyan emberek történetének a megismerése, akiket az élet egy ponton összetörhetett volna, de állhatatosak voltak, kitartottak és sikerült talpra állniuk. A film közös feldolgozása.
 1. nap
  • Energetizáló feladat.
  • Energiahordó. Közös beszélgetés. Cél: tudatosítani, hogy milyen dolgok, szokások, történések apasztják és növelik az energiánkat.
  • Drogprevenciós foglalkozások témaköreinek ismertetése, attitűdváltás. Elmélet.
  • Nemet mondás. Elmélet.
 • Nemet mondás. Páros feladat. A résztvevők szituációkat játszanak el. Cél: annak a megtapasztalása, hogy milyen nehéz nemet mondani, ellenállni egy kérésnek, kísértésnek.
 • Segítő intézmények, jó gyakorlatok. A nagykanizsai és debreceni résztvevők számára összeállított jó gyakorlat gyűjtemény és lista bemutatása azokról a segítő intézményekről és szervezetekről, amelyek a szenvedélybeteg ellátás területén működnek a régióban.
 • A tanultak alapján egy prevenciós program megtervezése. Csoportos feladat. Cél: közös gondolkodás egy javítóintézet keretein belül működő prevenciós programról, esetlegesen a szülők bevonásával. Az elkészült programok közös megbeszélése.

Minden feladat után átbeszélésre kerülnek a tapasztalatok, gondolatok, a feladatok során felmerülő érzések. A napokat minden esetben visszajelző körrel zárjuk.

Alkalmazott módszerek

Mivel a felkészítés célja a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek ismereteinek bővítése általában a prevencióról, különös tekintettel az elsődleges megelőzés gyakorlatáról, valamint közös gondolkodás és prevenciós tevékenységek, foglalkozások megtervezése, ezért a 3 napos workshop során sokféle elméleti ismeretanyagot igyekeztünk átadni. Ezek közt szerepelt a prevenció definíciójának meghatározása, a prevenció fajtái és azok csoportosítása, a hatékony drogprevenciós programok jellemzői, a drogprevenciós foglalkozások témakörei, a függőség témaköréhez kapcsolódó fogalmak tisztázása és a nemet mondás technikái. Az elméleti anyagok ismertetését a legtöbb esetben csoportokban történő közös gondolkodás előzte meg, így az ismeretek átadása interaktív módon, főként a résztvevők tudásának kiegészítéseként valósult meg.

A drogprevenciós program személyiségfejlesztő keretű tevékenység, amely készségfejlesztésen alapul, ezért a 3 napos tematika gyakorlati feladatokat is tartalmazott, illetve lehetővé tette a közös gondolkodást. A feladatok során a résztvevők egyéni és csoportos formában szerezhettek sajátélményű tapasztalatot a nemet mondás nehézségeiről és a szokás hatalmáról, elgondolkodhattak a függőséggel kapcsolatos érzéseikről, a témához való viszonyulásukról, illetve arról, hogy milyen alternatívákat választanának a különböző kísértésekre. A közös gondolkodást igénylő feladatok során jobban megismerhették egymás véleményét, lehetőségük nyílt a témával kapcsolatos passzív tudásukat felszínre hozni, megosztani az ismereteiket, illetve új formába önteni azt, mint például a prevenciós program megtervezése során. Egyes feladatoknak az érzékenyítés, a másik nézőpontjába való belehelyezkedés fejlesztése volt a célja.

Tárgyi feltételek, eszközigény

A foglalkozásokon egy teremre volt szükség asztalokkal, székekkel, táblával berendezve, illetve a filmvetítések projektort és számítógépet igényeltek. Az eszközigény íróeszközöket (tollak, filcek), A4-es lapokat, flip chart papírt és szituációs kártyákat foglalt magába.

Milyen tapasztalatai vannak a program/tevékenység megvalósításával kapcsolatban (a résztvevők visszajelzéseit is figyelembe véve)?

A foglalkozáson való részvétel motivációja az volt, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek segítséget kapjanak személyiségfejlesztő, drogprevenciós programok, foglalkozások vezetéséhez, illetve összeállításához és jártasságot szerezzenek a tapasztalatokra alapozott interaktív tanítási-tanulási formában. Ezáltal a javítóintézeti ellátottakkal közvetlenül foglalkozó szakemberek kompetenssé válnak olyan drogprevenciós programok tervezésére és lebonyolítására, amely hatékonyan tudja megszólítani a javítóintézeti nevelteket és nagy hangsúlyt helyez azokra az elemekre, amelyek egy prevenciós program hatékonyságát növelik (interaktív, hiteles, nem az elrettentésre koncentrál, kerüli az elavult információkat stb.). Ennek a célnak az eléréséhez fontos odafigyelni az érzékenyítésre és sok lehetőséget biztosítani a saját élményű tapasztalatszerzésre, különösen a fiatalabb, a javítóintézetekben rövidebb ideje dolgozó kollégák számára.

A résztvevők szóbeli visszajelzése alapján megállapítható volt, hogy a többség hasznosnak találta az átadott ismeretanyagot, amely szélesítette a látókörüket, rendszerezte a már meglévő tudásukat. Mivel a mindennapi munkabeosztás nem teszi lehetővé, hogy a munkatársak közelebb kerüljenek egymáshoz, ezért pozitívumként élték meg a közös gondolkodást, beszélgetést igénylő feladatokat, amelyek során jobban megismerhették egymás véleményét, szemléletmódját. Azokat a feladatokat találták továbbá érdekesnek, amelyek lehetővé tették egymás személyes élményeinek a megismerését. A filmek vetítése szintén pozitív élményt keltett a résztvevők többségében, hasznosnak találták olyan emberek életének, tapasztalatainak, gondolatainak a megismerését, akiknek sikerült egy szorongató élethelyzetet a saját javukra fordítani.

Mit sikerült megvalósítani a kitűzött célok közül?

A fejlesztés tartalmi elemei a kitűzött cél elérését szem előtt tartva kerültek összeállításra. A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek prevenciós ismereteinek bővítését és a drogfogyasztással kapcsolatos nézeteinek szélesítését a közös gondolkodás és a széleskörű elméleti ismeretanyag biztosította. További cél volt a problémaérzékenység növelése, amelyet részben a bemutatott filmek feldolgozása, részben azok a gyakorlati feladatok segítették, amelyek a saját élményen keresztüli tapasztalatszerzést tették lehetővé (pl. nemet mondás nehézségei, szokás hatalma). A foglalkozás lehetőséget adott a csoportmunka kipróbálására is, amely a saját élményű gyakorlati feladatokkal együtt a résztvevők módszertani felkészültségét gazdagította, különösen a tapasztalatokra alapozott, interaktív tanítási-tanulási módszerben.

A fejlesztett terület eredményei, hatása

A foglalkozás során a résztvevők interaktív formában kaptak elméleti ismereteket prevenció témakörben annak érdekében, hogy a későbbiekben ezeket felhasználhassák személyiségfejlesztő- és drogprevenciós foglalkozások összeállításában és vezetésében. Ezen túl lehetőségük nyílt saját élményen keresztüli tapasztalatszerzésre a különböző típusú feladatok kipróbálása során, ezáltal szerezve jártasságot a tapasztalatokra alapozott interaktív tanítási-tanulási formában.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.