Debreceni Javítóintézet

Az „Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése” a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára szervezett 20 órás foglalkozás. A foglalkozás célja a közösségbe történő beilleszkedési készség erősítése, az empátia és a társadalmi érzékenység, valamint az érzelmi stabilitás és az önbizalom fokozása. A résztvevők emberismeret és önismereti tapasztalatokat szerezhetnek. Az együttműködési készségek a foglalkozás során viselkedési stratégiák elsajátításával, az érzések hatékony kezelésének módszereivel erősödnek.

EFOP-1.8.9-17-2017-00001

Legyen más a szenvedélyed 2 – Szertelenül szabadon prevenciós program megvalósítása Hajdú Bihar megyében

Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése

A tevékenység megnevezése

Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése

A projektelem megvalósítási helye

EMMI Debreceni Javítóintézet

A megvalósító szervezet neve

Petrov Boglárka egyéni vállalkozó

A célcsoport megnevezése: szakember/javítóintézeti nevelt/hozzátartozó

Résztvevők létszáma (alkalmanként)

2×20 fő

A tevékenység ütemezése

20 óra

A tevékenység célja

A konfliktuskezelési tréning célja, a kreatív, erőszakmentes konfliktuskezelés elsajátíttatása, és az ehhez szükséges készségek, képességek kialakítása. Csoportos foglalkozás keretében az önismeret fejlesztése és a személyiség megerősítése is nagy hangsúlyt kap. A tréningen résztvevők önismerete javul, én-képük megerősödik, önálló konfliktuskezelési készségük jelentősen fejlődik. Erősödik az önálló döntéshozatalra és a döntések következményeinek tudatosítására való képesség, és a meghozott döntésekért való felelősségvállalás. 

A tevékenység lebonyolítójának bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat, speciális ismeret):

A speciális célcsoport és a nagy csoportlétszámra való tekintettel a tréning lebonyolítása a kettős vezetéssel valósítható meg. Így segítheti a csoporttagok egyéni szintjének és fejlődésének meglátását, a csoportfolyamat akkor is folyik, ha valamely vezető nem tud részt venni, illetve a csoporttörténetek, csoportfolyamatok megbeszélhetővé válnak a trénerek között, így objektívebben értékelhetik a történteket.

Mind a négy felsőfokú végzettségű szakember rendelkezik szakmai tapasztalattal hátrányos helyzetű fiatalok, valamint javítóintézeti neveltek tanításában, fejlesztésében. Egy fő tanári és tréneri végzettséggel rendelkezik.

A tréning vezetőitől elvárt az együttműködési készség, a felelősségvállalás, döntésképesség, a kezdeményezőképesség, csoportfolyamatok ismerete, a csoportvezetői tapasztalat. 

A fejlesztés tartalmi elemei, tematikája

A konfliktushelyzetek megelőzéséhez, elemzéséhez, kezelési/megoldási folyamatának módszereihez, a konfliktuskezeléshez szükséges képességek feltárásához/fejlesztéséhez, valamint a konfliktuskezelés tanításához/tanulásához kapcsolódó tudás mozgósítása, megerősítése, kiegészítése.

A tréning további célja: a konstruktív, erőszakmentes konfliktuskezelés szemléletének megerősítése és/vagy formálása, valamint a résztvevők tapasztalatainak és ismereteinek bővítése, képességeinek feltárása és a fejlesztési lehetőségek bemutatása annak érdekében, hogy munkájuk során szakszerűen tudják értelmezni és kezelni a konfliktusokat.

A foglalkozás tematikája a fentiek figyelembevételével került összeállításra, a négy nap során a következő témaköröket érintjük:

A konfliktus témához kapcsolódó tapasztalatok és szemléletmód elsődleges feltárása

A konfliktus fogalmának értelmezései

Konfliktuskezelési stratégiák megismerése

A konfliktusok kezeléséhez szükséges képességek

A konfliktusok kezelésének folyamata

A foglalkozás részletes tematikája:

 • 1. nap
 • Bemutatkozás, keretek tisztázása
 • A konfliktus fogalma meghatározása, példák gyűjtése, csoportos feladat 
 • Energetizáló játék – Székfoglaló
 • A konfliktusok fajtái – elmélet, példák gyűjtése – csoportos feladat 
 • Energetizáló játék- Nagy szél fúj…..
 • Saját konfliktus élmény megosztása, a konfliktus fajták tükrében (interperszonális, intraperszonális, intergroup), moderált beszélgetés
 • Rajz készítése arról, hogy mihez hasonlít a saját viselkedése akkor, amikor konfliktushelyzetbe kerül, egyéni feladat, csoportos megbeszélés
 • 2. nap
 • A konfliktusok okai, elmélet
 • Energetizáló játék- Krokodil és béka
 • Krokodil folyó, önérdekérvényesítés, vélemények ütköztetése, vita, csoportos feladat
 • Asszertív kommunikáció, páros feladat
 • Energetizáló játék- Forró krumpli
 • Plakát készítés, a konfliktushelyzetek békés megoldása, egyéni feladat
 • 3. nap
 • Thomas Kilmann konfliktuskezelési modellje, elmélet
 • Thomas Kilmann teszt, saját konfliktuskezelési viselkedésünk feltérképezése, egyéni feladat, csoportos megbeszélés
 • Energetizáló játék- Ember az emberhez
 • Saját rejtett erőforrásaink feltérképezése, egyéni feladat
 • 4. nap
 • Az agresszió, az agresszió szerepe a konfliktusokban, elmélet
 • Az agresszió okainak feltárása, csoportos gyűjtés, beszélgetés, saját élmények feldolgozása
 • Az agresszió csökkentésének konstruktív módjai, csoportos feladat
 • Energetizáló játék- Elefánt, bűzborz, pálmafa
 •  A témához kapcsolódó „Lottózsonglőrök” című film megtekintése után beszélgetés meghatározott szempontrendszer alapján

Minden feladat után, visszajelző körök alkalmával, átbeszélésre kerülnek a tapasztalatok, az érzések, a résztvevők és a foglalkozás vezetői közösen ültetik át a megtapasztaltakat a hétköznapi életbe. A foglalkozásokat napindító helyzetjelentéssel kezdtük, egy-egy képet, zenét, gyerekkori élményt segítségül hívva. A napokat visszajelző körrel (mit tanultam ma? mit viszek haza?) zárjuk.

Alkalmazott módszerek:

A javítóintézetben tartott csoportos foglalkozás, egy négy napos folyamat keretében, változatos tématerületeket ölelt fel, mint pl. konfliktuskezelés, problémamegoldás, agresszió, önérvényesítés, empátia, személyes erőforrások feltárása, stb. Mindez nemcsak lehetőséget adott a változatos módszertan alkalmazására, de meg is követelte azt, hiszen a résztvevők figyelmét, aktivitását, lelkesedését a tanulás iránt csak így lehetett fenntartani.

Módszerek:

  • irányított beszélgetés, előadás és ehhez kapcsolódó vita
  • tesztek, kérdőívek alkalmazása
  • tapasztalatcsere, -megosztás
  • szerep és szituációs játékok, helyzetgyakorlatok
  • egyéni és kiscsoportos konzultáció
  • táblai gyűjtés
  • szövegelemzés, értékelés
 • képek alkalmazásával személyes élmények, emlékek, helyzetek előhívása
 • páros és kiscsoportos feladatmegoldás

Tárgyi feltételek, eszközigény

Az eszközigény a következőket foglalta magában: író- és rajzeszközök (tollak, filcek, grafit, színes ceruzák, zsírkréták, radír), rajzlapok, magazinok, csomagolópapír, flip chart papír, katron) ollók, ragasztó, tűzőgép, krepp papírok, feladatlapok. 

Weboldalunkon sütiket használunk

A dji.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.